Warunki handlowe

Żaden nie lubi czytać długich warunków handlowych, dlatego wybraliśmy najważniejsze punkty:

 

 

WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowej STEN marketing s.r.o.
z siedzibą: ul. Zenklova 215, 182 00 Praha 8
numer identyfikacyjny: 26469791
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, rejestr 842877 
do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.vsenastolnitenis.cz

 

1.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.    Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi“) spółki handlowej STEN marketing s.r.o., z siedzibą Zenklova 215, 182 00 Praha 8, numer identyfikacyjny: 26469791, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, rejestr 842877, (zwanej dalej „sprzedawcą“) regulują zgodnie z przepisem § 1751 ust. 1 ustawa nr 89/2012 Kodeksu, kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym“) wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „umową sprzedaży“) zawartej pomiędzy sprzedawcą i inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.vsenastolnitenis.cz (zwanej dalej „stroną internetową“), to poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej „interfejsem sklepu internetowego“).

1.2.    Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza zakupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która w momencie zamawiania towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego wykonywania zawodu.

1.3.    Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed warunkami handlowymi.

1.4.    Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.5.    Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych do okresu poprzedniego brzmienia warunków handlowych.


2.    KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.    Na podstawie rejestracji kupującego wykonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika“) kupujący może zamówić towar. W przypadku, gdy interfejs sklepu internetowego na to pozwala, kupujący może towar zamówić również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

2.2.    Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towaru kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych danych. Kupujący podczas każdej zmiany danych podanych w koncie użytkownika zobowiązany jest do ich aktualizacji. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.

2.3.    Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika.

2.4.    Kupujący nie jest uprawniony do pozwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.    Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący z konta nie korzysta przez więcej niż 12 miesięcy, lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (łącznie z warunkami handlowymi).

2.6.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, a w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy, ewent. koniecznych konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


3.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Cała prezentacja towaru zamieszczona w interfejsie sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego towaru. Przepis § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma tutaj zastosowania.

3.2.    Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje dotyczące towaru, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towaru, jeżeli towar ze swej natury nie może być zwrócony przez pocztę. Ceny towaru zawierają podatek VAT oraz wszystkie związane z nim opłaty. Ceny towaru są ważne dopóki są one wyświetlone w interfejsie sklepu internetowego. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez sprzedawcę w ramach indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3.    Interfejs sklepu internetowego zawiera także informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru wymienione w interfejsie sklepu internetowego są ważne tylko w przypadkach, w których towary dostarczane są na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4.    W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie sklepu internetowego.

Formularz zamówienia zawiera szczególnie informacje dotyczące:

3.4.1.    zamówionego towaru (zamówiony towar kupujący „dodaje“ do elektronicznego koszyka w interfejsie elektronicznym sklepu)

3.4.2.    sposobu zapłaty ceny towaru oraz dane dotyczące pożądanego sposobu dostawy zamówionego towaru

3.4.3.    informacji o kosztach związanych z dostawą towaru (zwaną dalej łącznie „zamówieniem“)

3.5.    Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych podanych przez kupującego w zamówieniu, nawet biorąc pod uwagę możliwość kupującego do wykrywania i korekty błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła do sprzedawcy zamówienie za pomocą kliknięcia przycisku „     “. Dane podane przez sprzedawcę w zamówieniu są uważane za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia kupującemu wyśle potwierdzenie o otrzymaniu zamówienia wiadomością na adres poczty elektronicznej kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwaną dalej „adresem poczty elektronicznej kupującego“).

3.6.    Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacowane koszty wysyłki) zażądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie).

3.7.    Stosunek umowny pomiędzy sprzedawcą i kupującym powstaje wraz z dostarczeniem potwierdzenia zamówienia (akceptacją), które jest wysłane kupującemu poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.8.    Kupujący zgadza się do korzystania z komunikacji na odległość podczas zawarcia umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty dostępu do Internetu, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa sam, koszty te nie odbiegają od standardowej stawki.


4.    CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania kupującemu. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania online otrzymanego przychodu administratorowi podatków; w przypadku awarii technicznej następnie w ciągu 48 godzin.

4.1.    Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy sprzedaży może kupujący zapłacić sprzedawcy następującymi sposobami:
- gotówką w zakładach sprzedawcy pod adresem:

- gotówką przy odbiorze w miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu;
- przelewem bankowym w CZK na konto sprzedawcy nr 3340020001/5500, utrzymywane przez spółkę Raiffeisenbank a.s. (zwaną dalej „konto sprzedawcy CZK “)
- przelewem bankowym w EUR na konto sprzedawcy nr 2500678538/2010, utrzymywane przez spółkę Fio banka a.s. (zwaną dalej „konto sprzedawcy EUR“)
- przez system GoPay płatności bezgotówkowej
- bezgotówkowo kartą płatniczą
- za pomocą kredytu

4.2.    Wraz z ceną zakupu, kupujący zobowiązany jest wobec sprzedawcy do zapłaty kosztów związanych z pakowaniem i dostawą w ustalonej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, odnosi się do ceny zakupu i kosztów związanych z dostawą towaru.

4.3.    Sprzedawca nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowienia art. 4.6 o warunkach handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z wyprzedzeniem.

4.4.    W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze cena zakupu płatna jest w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna do 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

4.5.    W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z podaniem symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący ma obowiązek zapłaty ceny zakupu spełniony w momencie zapisania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.

4.6.    Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie przeprowadzi dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienie § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie ma tutaj zastosowania.

4.7.    Zniżek od ceny towaru udzielonych kupującemu przez sprzedawcę nie można łączyć.

4.8.    Jeśli jest to zwyczaj przyjęty w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, sprzedawca w odniesieniu do płatności dokonanych w ramach umowy sprzedaży kupującemu wystawi dokument podatkowy – fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – fakturę sprzedawca wystawi kupującemu po zapłacie ceny towaru i prześle ją drogą elektroniczną na elektroniczny adres kupującego.


5.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem § 1837 Kodeksu cywilnego, nie można między innymi odstąpić od umowy sprzedaży na dostawę towaru, który został dostosowany do życzeń kupującego lub dla jego osoby, od umowy na dostawę towaru podlegającemu szybkiej degradacji, a także towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, od umowy sprzedaży na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który użytkownik z opakowania wyjął i z powodów higienicznych nie może być zwrócony, od umowy sprzedaży na dostawę nagrań audio, wideo lub programu komputerowego, jeśli ich oryginalne opakowanie zostało naruszone.

Uwaga: W praktyce oznacza to, że nie można odstąpić od umowy sprzedaży na paletki, w przypadku których zostały na deski przyklejone specjalne okładziny według życzeń klienta. I dalej na DVD z naszej oferty.

5.2.    Jeśli nie chodzi o przypadek przewidziany w pkt. 5.1 warunków handlowych lub o inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący ma, zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni od daty odbioru towaru, przy czym, kiedy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten liczy się od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi być do sprzedawcy przesłane w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Do odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może wykorzystać przykładowy formularz sprzedawcy, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy sprzedaży może kupujący wysłać m.in. na adres zakładu sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

5.3.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 5.2 warunków handlowych umowa sprzedaży jest unieważniona. Towar musi być zwrócony do sprzedawcy do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy, nawet w przypadku, gdy towar nie może z powodu swojego charakteru zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 5.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy sprzedaży, w ten sam sposób, którym środki od kupującego otrzymał. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu świadczenia zapewnianego kupującym już przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie stworzy to dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu wcześniej, zanim kupujący towar zwróci lub wykaże, że towar sprzedawcy wysłał.

5.5.    Na roszczenie o wypłatę odszkodowania uszkodzonego towaru ma sprzedawca jednostronne prawo wobec kupującego na zwrot ceny zakupu.

5.6.    W przypadku, gdy kupujący ma zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedawca ma także prawo w każdej chwili odstąpić od umowy sprzedaży, aż do momentu odbioru towaru poprzez kupującego. W tym przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego.


5.7.    Jeśli razem z towarem kupującemu jest udzielony prezent, umowa darowizny pomiędzy kupującym a sprzedawcą zawarta jest z warunkiem zawieszającym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez kupującego, umowa darowizny odnośnie takiego prezentu wygasa, a kupujący jest zobowiązany do zwrócenia towaru oraz prezentu sprzedawcy.


6.    TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1.    W przypadku, gdy sposób transportu jest uzgodniony w oparciu o specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim rodzajem transportu.

6.2.    Jeśli sprzedawca na podstawie umowy sprzedaży jest zobowiązany do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru podczas dostawy.

6.3.    W przypadku okoliczności powstałych z winy kupującego towar musi być dostarczony wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący ponosi koszty związane z wielokrotną dostawą towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4.    Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie towaru nie jest naruszone, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie przewoźnika powiadomić. W przypadku naruszenia opakowania wynikającego z nieuprawnionego przeniknięcia do przesyłki kupujący nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki od przewoźnika.

6.5.    Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towaru można modyfikować specjalnymi warunkami dostawy sprzedawcy, jeśli je sprzedawca wydał.


7.    PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1.    Prawa i obowiązki stron w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przepisami powszechnie obowiązującymi (szczególnie postanowienia § 1914 po 1925, § 2099 po 2117 i § 2161 po 2174 Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Kodeksu, o ochronie użytkownika, z późniejszymi zmianami).

7.2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, że w czasie, kiedy kupujący towar odebrał:

7.2.1.    towar ma cechy, które zostały przez strony uzgodnione, a jeśli nie były uzgodnione, ma właściwości, które zostały poprzez sprzedawcę opisane lub które kupujący oczekiwał ze względu na rodzaj towaru i w oparciu o reklamy przedstawiające dany towar

7.2.2.    towar nadaje się do celów, do których był poprzez sprzedawcę przeznaczony lub do których są towary tego samego typu zwykle używane

7.2.3.    towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionemu przykładowi lub szablonowi, jeśli jakość i wykonanie zostało określone według uzgodnionego przykładu lub szablonu

7.2.4.    towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze

7.2.5.    towar spełnia wymagania przepisów prawnych

7.3.    Postanowienia, o których mowa w pkt. 7.2 warunków handlowych nie stosuje się w przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie z powodu wady, z powodu której niska cena została uzgodniona, z powodu zużycia spowodowanego zwykłym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru z wadami adekwatnymi do miary zużycia, którą towar miał w momencie odbioru poprzez kupującego lub jeżeli jest to jasne ze względu na charakter towaru.

7.4.    Jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do wykorzystania prawa z wady, która wystąpi w przypadku towaru konsumpcyjnego w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.

7.5.    Prawa wynikające z wadliwego wykonania kupujący stosuje w miejscu zakładu sprzedawcy, w którym jest to możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6.    Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady można zmodyfikować za pomocą procedury reklamacyjnej.


8.    INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


8.1.    Kupujący nabywa własność towaru płacąc całą cenę zakupu towaru.

8.2.    Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego związany żadnym kodeksem zachowania w rozumieniu przepisu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego.

8.3.    Rozstrzyganie sporów poza sądem związanych z umową sprzedaży zależne jest od Czeskiej Inspekcji Handlowej, z siedzibą: ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.4.    Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie licencji handlowej. Proces kontroli koncesjonowanej działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swej działalności odpowiedni organ koncesyjny. Nadzór nad ochroną prywatności przeprowadza Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza w ograniczonym zakresie, między innymi także nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Kodeksu, o ochronie użytkownika, z późniejszymi zmianami.

8.5.    Kupujący przejmuje ryzyko w zakresie zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.


9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.    Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest przewidziana przez ustawę nr 101/2000 Kodeksu, o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (zwane dalej łącznie jako „dane osobowe“).

9.3.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i w celu utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę także w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości według tego artykułu nie jest warunkiem, który by sam w swej istocie uniemożliwiał zawarcie umowy sprzedaży.

9.4.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podawania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, w koncie użytkownika, przy zamówieniu przeprowadzonemu z interfejsu sklepu internetowego) i do powiadomienia sprzedawcy o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

9.5.    Do przetwarzania danych osobowych kupującego może sprzedawca wyznaczyć osobę trzecią, jako edytora. Oprócz osób transportujących towaru dane osobowe nie będą bez uprzedniej zgody kupującego przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim.

9.6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe zostaną przetworzone elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7.    Kupujący potwierdza, że dane osobowe są dokładne i że został powiadomiony, że chodzi i dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8.    W przypadku, gdy kupujący ma podejrzenie, że sprzedawca lub edytor (pkt. 9.5) przeprowadza przetwarzanie jego danych osobowych, które jest niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub niezgodne z prawem, zwłaszcza wtedy, gdy dane osobowe są nieprawdziwe w odniesieniu do celu przetwarzania, kupujący może:

9.8.1.    żądać od sprzedawcy lub edytora wyjaśnienia

9.8.2.    żądać od sprzedawcy lub edytora naprawy powstałego stanu

9.9.    Jeżeli kupujący żąda informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia tej informacji. Sprzedawca ma prawo za przekazanie informacji wynikającego z poprzedniego zdania wymagać rozsądnej rekompensaty, która nie przekracza niezbędnych kosztów związanych z przekazaniem informacji.


10.    WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYC I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1.    Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji dotyczących towaru, usług lub spółki sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kupującego i dalej wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych na adres poczty elektronicznej kupującego.

10.2.    Kupujący zgadza się z przechowywaniem tzw. cookies w jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej można wykonać i spełniać obowiązki wynikające z umowy sprzedaży, bez zapisywanie tzw. cookies w komputerze kupującego, kupujący może zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu, w dowolnym momencie cofnąć.

 

11.    DOSTAWA

11.1.    Kupującemu można dostarczać na adres elektroniczny kupującego.


12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.    Jeżeli związek powstały na skutek umowy sprzedaży obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) element, wówczas strony uzgodnią, że związek jest regulowany prawem czeskim. To nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

12.2.    Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, albo staje się nim, zamiast nieważnego postanowienia używa się postanowienie, którego znaczenie jest nieważnemu postanowieniu najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień.

12.3.    Umowa sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest przez sprzedawcę archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4.    Załącznik do warunków handlowych zawiera przykładowy formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.5.    Dane kontaktowe sprzedawcy: Zenklova 215, 182 00 Praha 8(adres korespondencyjny), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (adres poczty elektronicznej), 222718279 (telefon).

Praga, dnia 5.4.2016r.