Procedura reklamacyjna

STEN marketing s.r.o.
z siedzibą Zenklova 215, 180 00 Praha 8
numer identyfikacyjny: 26469791
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, rejestr 842877
dla sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.vsenastolnitenis.cz

Procedura reklamacyjna dotyczy wszystkich zakładów spółki.

 

Artykuł 1

Postanowienia wstępne

Prawa kupującego wynikające z wadliwego wykonania (zwane dalej „reklamacją”) muszą być zawsze zastosowane zgodnie z tą procedurą reklamacyjną. W sprawach, które nie są regulowane niniejszą procedurą reklamacyjną stosuje się przepisy prawa czeskiego. Sprzedawca zapozna kupującego z procedurą reklamacyjną w odpowiedni sposób i na życzenie kupującego przekaże je w formie tekstowej. Procedura reklamacyjna jest zgodna z ustawą nr 89/2012 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny i ustawą nr 634/1992 Kodeksu o ochronie użytkownika w brzmieniu na dzień 1. 1. 2014.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady w tych przypadkach:

Artykuł 2

Złożenie reklamacji

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w jakimkolwiek zakładzie sprzedawcy, w którym jest to możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawca zapewnia obecność pracownika, który jest przeznaczony do przyjmowania reklamacji przez cały czas pracy. Reklamacja może być również zgłoszona do osoby, która jest upoważniona poprzez potwierdzenie sprzedawcy, wydane na paragonie lub karcie gwarancyjnej, jeżeli jest wyznaczona osoba w miejscu sprzedawcy lub bliżej kupującemu.

Kupujący musi wykazać, że ma prawo domagać się reklamacji, w szczególności udowodnić datę zakupu, poprzez złożenie paragonu, potwierdzeniem zobowiązań sprzedawcy wynikających z wadliwego wykonania karty gwarancyjnej, ewentualnie w inny wiarygodny sposób. Kupujący nie jest uprawniony do złożenia reklamacji wady, która była ujawniona w przeszłości, i na którą została udzielona rozsądna zniżka od ceny zakupu.

Artykuł 3

Termin zastosowania praw

Kupujący może swoje prawa wynikające z wadliwego wykonania zastosować w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru towaru. Dla towarów używanych można okres zastosowania praw wynikających z wadliwego wykonywania skrócić do 12 miesięcy, taki okres sprzedawca wyznaczy w potwierdzeniu zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania lub na paragonie. Po upływie okresu nie można prawa z wad zastosować, chyba że strony uzgodnią inaczej lub sprzedawca lub producent zapewni specjalną gwarancję jakości poza jego obowiązki ustawowe.
Kupujący swoje prawa z wadliwego wykonania zastosuje niezwłocznie po odkryciu, że towar posiada wadę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wzrost stopnia uszkodzenia, jeśli kupujący towar używa, chociaż o wadzie wie. Jeżeli kupujący zastosuje reklamację wadliwego towaru słusznie, okres do zastosowania praw z wadliwego wykonania nie upływa przez okres, przez który jest towar w naprawie i kupujący nie może z niego korzystać.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wymiany towaru nie ubiega nowy okres do wykorzystania praw wynikających z wadliwego wykonania. Okres upłynie po 24 miesiącach od dnia odbioru po zakupie reklamowanego towaru.

Okres wykorzystania praw z wad nie może być uważany za okres określający okres żywotności, ten różni się pod względem cech produktu, jego utrzymywania i sprawności i intensywności użytkowania lub umową pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

Artykuł 4

Załatwienie reklamacji

Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia decyzji w sprawie reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu potrzebnego do eksperckiej oceny wady. Sprzedawca musi kupującemu przekazać pisemne potwierdzenie, podając datę i miejsce sprawdzenia reklamacji, charakterystykę zgłoszonej wady, sposób załatwienia reklamacji żądany przez kupującego i sposób jakim kupujący zostanie poinformowany o jego załatwieniu. Reklamacja łącznie z usunięciem wady musi być załatwiona bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od dnia uzasadnienia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący nie uzgodnią dłuższy okres. Upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy. Sposób załatwienia reklamacji i okres jej trwania musi sprzedawca kupującemu potwierdzić na piśmie. Kupujący nie może bez zgody sprzedawcy zmienić raz wybranego sposobu załatwienia reklamacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrany sposób załatwienia nie może być zrealizowany na czas lub w ogóle.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru w ciągu 30 dni od dnia, w którym reklamacja powinna być najpóźniej załatwiona, po upływie tego czas sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego rozsądnymi kosztami przechowywania lub sprzedać towar na rachunek kupującego. O tym procesie musi sprzedawca kupującego powiadomić z wyprzedzeniem i zapewnić rozsądny dodatkowy termin odbioru towaru.

Artykuł 5

Jakość w momencie odbioru

Sprzedawca oświadcza, że towar kupującemu przekazuje zgodnie z postanowieniem § 2161 Kodeksu cywilnego, a więc:

W przypadku, gdy towar przy odbiorze przez kupującego nie odpowiada powyższym wymaganiom, kupujący ma prawo na otrzymanie nowego towaru wolnego od wad, o ile nie jest to ze względu na charakter rzeczy nieproporcjonalne. Jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może żądać wymiany danego elementu; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny zakupu w całości. Jeżeli jednak jest ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, zwłaszcza jeśli można wadę usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie powoła się na prawo do ponownej dostawy towaru bez wad, do wymiany jego części lub naprawy, może żądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki, nawet jeśli sprzedający nie może mu dostarczyć nowego towaru wolnego od wad, wymienić jego części lub towar naprawić, tak samo jak w przypadku, jeśli sprzedawca wady nie usunął w rozsądnym terminie lub gdy naprawa na żądanie użytkownika powoduje znaczne trudności.

Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru, uważa się, że rzecz była uszkodzona już w momencie odbioru.

Artykuł 6

Odpowiedzialność sprzedawcy za wadę, która stanowi istotne i nieistotne naruszenie umowy

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady, które stanowią istotne lub nieistotne naruszenie umowy, stosuje się do wad powstałych w ciągu 24 miesięcy od odbioru, za wady, w przypadku których nie stosuje się odpowiedzialność za jakość w momencie odbioru zgodnie z pkt. 5. Wada jest uważana za istotne naruszenie umowy, jeżeli kupujący nie zawarłby umowy w przypadku, gdyby wadę przy zawieraniu umowy przewidywał, w innych przypadkach chodzi o wadę, która nie stanowi istotnego naruszenia umowy.

Jeśli wada stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo według własnego uznania żądać dostarczenia nowej rzeczy, naprawy, adekwatnej zniżki. Jeśli wada stanowi nieistotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub adekwatnej zniżki.

Prawo do otrzymania nowej rzeczy wolnej od wad, wymiany części, obniżenia ceny ma kupujący niezależnie od rodzaju wady, jeśli rzeczy nie można prawidłowo używać z powodu wielokrotnego występowania wady po naprawie lub na skutek większej ilości wad.

Artykuł 7

Koszty reklamacji i rozwiązywanie sporów

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu uzasadnionych wydatków związanych ze stosowaniem swojego prawa.

Jeśli sprzedawca reklamację odrzuci jako nieuzasadnioną, kupujący lub po uzgodnieniu ze sprzedawcą obie strony, mogą zwrócić się do biegłego sądowego z odpowiedniej dziedziny i zażądać niezależnej profesjonalnej oceny wad.

W przypadku braku zgody pomiędzy kupującym a sprzedawcą, kupujący może zwrócić się do systemów rozstrzygania sporów konsumenckich a szczególnie do systemu www.vasestiznosti.cz lub do właściwego sądu.

Artykuł 8

Gwarancja umowna jakości

Jeżeli sprzedawca przewiduje gwarancję jakości ponad jego zobowiązania prawne, ich zastosowanie kieruje się według procedury reklamacyjnej, jeśli potwierdzenie zobowiązań sprzedawcy z wadliwego wykonania (gwarancja) lub umowa nie stanowi inaczej.