Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Uchováváme pouze takové údaje, které potřebujeme k doručení Vaší objednávky. Nikdy je nepředáváme třetím stranám s výjimkou přepravců, kteří doručují Vaši zásilku.

 

STEN marketing s.r.o., se sídlem Zenklova 215, 182 00 Praha 8, IČ: 26469791, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložce č. 842877 (dále jen „STEN marketing“) se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme. Najdete zde způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či jak provést opravu osobních údajů.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Základní pojmy a informace

 

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované fyzické osobě (subjektu údajů). Fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo).

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je STEN marketing.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Proč STEN marketing a e-shop vše na stolní tenis.cz zpracovávají osobní údaje?

Zajišťujeme expresní dodávku potřeb na stolní tenis do celého světa. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely vystavení faktury a ke správnému a včasnému doručení balíku k Vám. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vaší objednávky nezbytně nutné.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ty, které potřebujeme k řádnému doručení Vaší objednávky.

-          Jméno a příjmení

-          Adresu

-          Telefonní kontakt

-          E-mail

-          Datum narození (není potřeba vyplňovat)

 

Zabezpečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ve STEN marketingu je prioritou minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme. Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování přeprav jsme navíc upravili tak, aby byla nastavena nejvyšší možná míra soukromí.

V určitých případech předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám (přepravcům). V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme my u nás.

Při předání osobních údajů orgánům státní správy využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

 

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v STEN marketingu vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Obrátíte-li se s požadavkem na vymazání Vašich osobních údajů na náš email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , vymažeme je mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

 

Cookies a další technologie sledování

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Proč cookies a další technologie sledování využíváme?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Více informací o cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies  je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

 

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat přes náš e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uveďte, které konkrétní informace požadujete.Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Zároveň upozorňujeme, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle STEN marketing. Vyloučíme tím, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to přes náš e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše zákazníky, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

 

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá STEN marketing s.r.o. Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.